Prohlášení vedení k Bezpečnostní politice informací NWT a.s.

Vedení společnosti NWT a.s. si je vědomo důležitosti ochrany informací. Pro podporu ochrany informací ve společnosti a v souladu s posláním vyhlašuje následující „Bezpečnostní politiku informací NWT a.s.“

Přijetím této „Bezpečnostní politiky informací NWT a.s.“ zároveň vedení zavádí do prostředí datového centra společnosti „Systém řízení informační bezpečnosti“ ve shodě s normou ISO 27001.

Tato Bezpečnostní politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti divize ICT - datové centrum a všechny smluvní subjekty společnosti. Vedení společnosti NWT a.s. ukládá pracovníkům, aby se prokaza-telně seznámili s „Bezpečnostní politikou informací“ a zároveň ukládá všem řídícím pracovníkům divize ICT, aby všechny procesy a pracovní postupy uvedli do souladu s „Bezpečnostní politikou informací“.

Porušování „Bezpečnostní politiky informací“ bude vnímáno jako porušení pracovní kázně a jako takové může být postihováno v rámci pracovního řádu společnosti. Závažné porušení „Bezpečnostní politiky infor-mací“, především v oblasti ochrany osobních údajů nebo obchodního tajemství, může být podnětem k trest-něprávnímu řízení.

„Bezpečnostní politika informací “ se týká následujících oblastí provozu datového centra společnosti:

  • Organizační bezpečnost
  • Personální bezpečnost
  • Fyzická a objektová bezpečnost
  • Bezpečnost komunikací
  • Správa informačních systémů
  • Řízení přístupů k informačním zdrojům
  • Legislativní shoda

Vedení NWT a.s. se zavazuje prosazovat všechny aspekty „Bezpečnostní politiky informací“ do urče-ných oblastí činnosti divize ICT – datového centra a tímto přispívat k dosažení vytyčených cílů „Bezpečnostní politiky informací“.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram