Informační memorandum o zpracování osobních údajů

25. 5. 2018

Vážení obchodní přátelé,

obracíme se na Vás jménem společnosti NWT a.s., se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24, IČ: 634 69 511 (dále jen „NWT“).

S odkazem na skutečnost, že dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), Vám tímto dopisem poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů v NWT a.s.

Níže Vám dáváme na vědomí,  jaké osobní údaje má NWT k dispozici, jak s nimi nakládá, odkud je získává.

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NWT a.s.

Tímto memorandem Vám dáváme informace jakým způsobem NWT zpracovává a chrání osobní údaje obchodních partnerů.

Za zpracování osobních údajů NWT považuje zejména jejich shromažďování, zaznamenávání, ukládání, používání, nahlédnutí, výmaz a likvidace.

 

 • Účel zpracování osobních údajů

 

 • bez udělení souhlasu: NWT zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností, ochrana práv a právem chráněných zájmů;
 • se souhlasem: NWT zpracovává osobní údaje k marketingovým účelům, k předávání osobních údajů třetím osobám pro kontaktování obchodního partnera za účelem průzkumu trhu a za účelem marketinkových výzkumů, k zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách.

 

 • Osobní údaje

 

NWT zpracovává osobní údaje, které nám dáváte k dispozici v souvislosti s plněním smluvních povinností a vznikající plněním závazků ze smluv, v souvislosti plnění zákonných povinností, v souvislosti s ochranou práv a právem chráněných zájmů. Zejména se jedná o zpracovávané osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, email, IČ, DIČ, podpisový vzor, číslo účtu, stav pohledávek NWT, stav pohledávek obchodního partnera, komunikace s klientem (telefonická a emailová komunikace) kamerový záznam.

 

 • Způsob získávání osobních údajů

 

NWT získává osobní údaje přímo od obchodních partnerů, zejména při sjednávání, uzavírání a plnění smluv, dále z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné rejstříky.

 

 • Způsob zpracování osobních údajů

 

NWT zpracovává osobní údaje obchodních partnerů manuálně i automaticky, a to v informačním systému NWT. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci NWT, popřípadě zmocněnými zástupci, se kterými má NWT uzavřena smluvní vztah zaručující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů jaké má přímo NWT.

 

 • Doba zpracování osobních údajů

 

NWT zpracovává osobní údaje po dobu, která je potřebná vzhledem k účelu jejich zpracování. Obecné platí, že osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu. NWT je nicméně povinna upozornit obchodní partnery, že zpracovávané osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

 • Odvolání souhlasu

Obchodní partneři můžou dobrovolně udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.

 

 • Zabezpečení osobních údajů

 

NWT přijímá technická a organizační bezpečností opatření, kterými spravované údaje chrání před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.

NWT Vás nicméně musí upozornit, že objektivně není možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se NWT snaží bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.

 

 • Žádost o přístup k osobním údajům

 

V případě, že si obchodní partner podá žádost, NWT poskytne informace o tom, jaké údaje o něm zpracovává.

Za předpokladu, že obchodní partner zjistí, že NWT zpracovává jeho osobní údaje nepřesně či neúplně nebo se domnívá, že jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy, může po NWT  požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

 

Kontaktní údaje - dotazy ke zpracování osobních údajů je možné na adrese: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín a na emailu: gdpr@nwt.cz

 

Toto memorandum o zpracování osobních údajů je dostupné vždy na webových stránkách NWT.

Toto memorandum o zpracování osobních údajů je platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram