Tisková zpráva: ukončení dodávek plynu společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o.

4. 10. 2022

Společnost NWT a.s. tímto oznamuje, že byla nucena ukončit smlouvy o dodávkách plynu se společností TEPLO Břeclav s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o., a to z důvodu tzv. následné nemožnosti plnění ve smyslu dle ustanovení § 2006 občanského zákoníku.

Smlouvy s oběma teplárenskými společnostmi byly uzavírány v době, kdy byl všeobecný dostatek zemního plynu a kdy se tržní ceny této energetické komodity na velkoobchodním trhu dlouhodobě pohybovaly ve výši cca 350 CZK/MWh, což bezpochyby umožňovalo realizovat dodávky plynu za dohodnuté ceny dle smluv i pro rok 2022. V důsledku nešťastných válečných událostí na Ukrajině, ke kterým došlo po 24.2.2022, jakož i v důsledku navazujících sankcí uložených proti Ruské federaci a společnostem z Ruské federace, však došlo k přerušení většiny do té doby fungujících obchodních i dopravních plynových tras. Důsledkem této situace byl vzniklý nedostatek zemního plynu a enormní nárůst jeho ceny na velkoobchodním trhu, který měl objektivně zcela nepředvídatelný charakter.

Již 15.3.2022, kdy cena zemního plynu na velkoobchodním trhu se pohybovala kolem 2.800,- CZK/MWh, oslovila naše společnost své zákazníky s žádostí o spolupráci a součinnost, tak aby dodávky plynu dle smluv mohly být dlouhodobě realizovány. Takovou součinnost, jež by zahrnovala především přechod na tzv. spotové ceny v rámci dodávek plynu a která by realisticky umožňovala dlouhodobou a spravedlivě nastavenou spolupráci smluvních stran, však teplárny odmítly poskytnout a ani při dalších jednáních nebyly ochotny jakkoliv o změně ceny jednat, a to i přes následné nabídky, dle nichž by ceny za dodávaný plyn byly sice navýšeny, nicméně by zůstaly zafixovány, a naše společnost by tak nadále nesla primární riziko z nákupu zemního plynu za spotové ceny (a tedy větší část zvýšených nákladů na nákup zemního plynu). Se všemi velkými zákazníky jsme se na rozdělení vznikajících ztrát dohodli, pouze předmětné teplárny bohužel neprojevily jakoukoliv ochotu ke kompromisu.

Na počátku července 2022 velkoobchodní cena zemního plynu dosáhla 3.500,- CZK/MWh, přičemž ke dni 31.8.2022 se dostala na úroveň 6.421,- CZK/MWh. Plnění závazků NWT a.s. ze smlouvy s teplárnami se tak stalo – přes dlouhodobé úsilí naší společnosti – objektivně nemožným, protože za dané situace jsme jednoduše přestali být schopni zemní plyn za účelem následných dodávek pro teplárny v režimu smluv s daným teplárnami obstarat.

Velice nás mrzí možný dopad ukončení smlouvy na koncové zákazníky obou tepláren, ale učinili jsme vše, co bylo možné, pro uzavření dohody, která by nám nadále umožnila zemní plyn těmto zákazníkům dodávat; ztráty z daných obchodů jsme nesly dlouhé měsíce z vlastních zdrojů, ale takový postup se však ukázal být dále neudržitelný, když tyto ztráty jsme dále nebyli schopni pokrýt.

Dlouhodobé vykrývání finančních ztrát plynoucích z realizace dodávek zemního plynu pro obě teplárny je objektivně jedním z důvodů proč se naše společnost ocitla v tíživé situaci, která nakonec vedla k tomu, že naši dodavatelé i přes dřívější dohody zahájili právní kroky k našemu odpojení ze systému OTE, čímž dojde v blízké době k ukončení dodávek plynu i elektřiny ze strany NWT a.s. pro všechny naše stávající zákazníky. V důsledku vzniklé situace bude NWT a.s. zřejmě v nejbližší době nucena ukončit činnost coby obchodník s plynem a elektřinou.

Dosavadní podpora státu pro obchodníky s energiemi se ukazuje být zcela nedostatečná, a to jak z věcného, tak i časového hlediska. Velice nás mrzí dopad vzniklé situace na naše koncové zákazníky, a proto intenzivně pracujeme na nalezení řešení; vzhledem k situaci na trhu s energiemi, jakož i všeobecně předpokládanému vývoji, jenž zřejmě nebude pozitivní, se obáváme, že přes veškerou snahu nebude možné realistické a včasné řešení vzniklé situace nalézt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram