Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Kogenerační jednotky

FAQ

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky.

Poptávka

Vyplňte poptávkový formulář, rádi odpovíme na vaše dotazy nebo zpracujeme nezávaznou nabídku.

Kogenerační jednotka je zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. V procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, jež vzniká při výrobě elektřiny.

Kogenerační jednotky nejsou určeny pro kompletní náhradu stávajícího zdroje tepla, ale jsou spíše doplněním či vylepšením systému o technologii s velmi dobrou návratností. V závislosti na stávající ceně tepla a elektřiny se návratnost zařízení pohybuje od 4 do 8 let. V případě, že je v současné době odebíráno teplo z centrálního zdroje tepla v ceně vyšší, než 500 Kč / GJ, není výjimkou návratnost i v délce 2-3 let.

V souvislosti s instalací kogenerační jednotky dokážeme zajistit kompletní renovaci kotelny a nahradit například stávající staré kotle se špatnou účinností za kotle nové o nižším výkonu, které budou výrazně lépe spolupracovat právě s technologií kogenerační jednotky. Tím bude zajištěna jak modernizace celého zařízení, tak solidní návratnost.

U projektů s dobrou návratností je pak možné jednat i o částečném či úplném profinancování investice bez vazbu na jakoukoli finanční instituci.

TedomYanmar

Proč?

Kogenerační-jednotky-TEDOM-e1441101834224Při kogeneraci, společné výrobě elektřiny a tepla, dochází k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 95%. Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Kde?

Kogenerace je vhodná všude tam, kde jsou nároky na odběr tepla, případně chladu. Nezbytným předpokladem pro nasazení kogenerační jednotky je totiž využití veškerého vyrobeného tepla. Toho je možné dosáhnout i spojením kogenerační jednotky s vhodnou akumulační nádrží. V tomto případě kogenerační jednotka pracuje pouze v době vyššího čerpání dotací na elektřinu z kogenerace, vyrobené teplo se akumuluje a využívá i v době, kdy jednotka není v provozu.
Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.

Jak?

Jedná se spojení spalovacího motoru, elektrického generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes Internet nebo třeba přes mobilní telefon.
Malé kogenerační jednotky na bázi plynových motorů patří mezi decentrální zdroje energie. To znamená, že výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby. Tím odpadají ztráty způsobené přenosem a distribucí elektřiny. K dispozici jsou již i velmi malé jednotky o výkonu od jednotek kilowatt.
Dominantním palivem pro pohon kogeneračních jednotek je zemní plyn. V posledních letech však prudce roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo jiná alternativní paliva, jako např. důlní plyn. Další alternativní paliva používaná ve světě jsou například: rybí tuk, kokosový olej, či jiné přírodní oleje, ale třeba i zplodinové výpary z lepidel v plastikářském nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Výhody kombinované výroby tepla a elektřiny

Úspora paliva – Využití kombinované výroby tepla a elektrické energie přestavuje cca 40% úsporu paliva. V řeči peněz to znamená, že za stejné množství energie zaplatí investor jen 60% finančních prostředků

Úspora nákladů na nákup energie – Ze stejného množství paliva získá investor přibližně dvojnásobné množství energie. Náklady si snižuje také tím, že za každou vyrobenou kWh elektrické energie dostane zaplaceno na měsíční nebo čtvrtletní bázi.

Minimalizace nákladů na rozvod energie – Teplo a elektrická energie se vyrábí v místě vlastní spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty způsobené rozvodem na velké vzdálenosti. Teplo vyráběné v kogenerační jednotce je využívané na vytápění budov, přípravu teplé užitkové vody nebo na přípravu technologického tepla.

Ekologický způsob výroby – Protože se použitím kombinované výroby elektrické energie a tepla ušetří cca 40% paliva, zatěžuje kogenerace životní prostředí mnohem méně, než běžné zdroje.

Energie pro případ nouze – Kogenerační jednotky slouží také jako záložní zdroje v areálech, kde je nutné zajistit nepřetržitou dodávku elektřiny a tepla.

Výroba chladu – Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i na výrobu chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se jedná o trigeneraci – kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu.

Oblasti využití

 • Centrální zdroje tepla (teplárny, centrální kotelny areálů nebo sídlišť)
 • Čističky odpadních vod
 • Průmysl s konstantním odběrem tepla nebo chladu (sklárny, železárny, sušárny atd.)
 • Potravinářský průmysl (zpracování masa, mléka atd.)
 • Wellness centra, koupaliště, geotermální lázně
 • Školy, administrativní budovy, nemocnice a pod.

Doba návratnosti investice

Je samozřejmě závislá na tom, jaké technologie jsou v současnosti nainstalovány a jak je využíváno teplo a elektrická energie. Pro každý systém zpracujeme energetický audit a cenovou nabídku na míru, která bude obsahovat ideální a unikátní řešení pro konkrétní případ a investici.

Podle našich zkušeností se návratnost pohybuje mezi 4 a 6 lety. Výjimkou nejsou ani realizace s návratností pod 3 roky provozu.

Využití odpadového tepla z tepelného zdroje pomocí tepelného čerpadla

NWT a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou HELORO, s.r.o., která je vlastníkem inovativního systému zpracování odpadního tepla, patentově chráněného průmyslným užitným vzorem, zapsaným na Úřadě průmyslového vlastnictví Slovenské republiky pod číslem SK 6120 Y1.

Vstupní médium pro pohon systému

 • Zemní plyn
 • LPG
 • Bioplyn (min. obsah metánu 50%)

Technologie nutné pro chod systému

 • Kogenerační nebo třígenerační jednotka
 • Tepelné čerpadlo
 • Výměníky tepla
 • Úprava existujícího systému a vzájemné propojení technologií

Výhody a zvýšení účinnosti

 • Snížení spotřeby vstupního média = úspora nákladů
 • Zisky z výroby a spotřeby vlastní elektrické energie
 • Celkové snížení požadovaného maximálního výkonu soustavy
 • Trvalé využití kondenzačního tepla ze spalin z plynových kotlů
 • Oddělení Nox ze spalin = snížení generovaného objemu emisních kvót
 • Zvýšení účinnosti instalovaných kotlů a kogeneračních jednotek přes 115%