Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
@sk
NWT Svet
Aktuality
Tlačové správy
Nabídka

Kogeneračné jednotky

FAQ

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky.

Dopyt

Vyplňte kontaktný formulár, radi odpovieme na Vaše otázky alebo spracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Kogeneračná jednotka je zariadenie pre spoločnú výrobu elektriny a tepla. V procese kogenerácie je zmysluplne využité odpadové teplo, ktoré vzniká pri výrobe elektriny. 

Kogeneračné jednotky nie sú určené pre kompletnú náhradu súčasného zdroja tepla, ale sú skôr doplnením či vylepšením systému o technológiu s veľmi dobrou návratnosťou. V závislosti na súčasnej cene tepla a elektriny sa návratnosť zariadenia pohybuje od 4 do 8 rokov. V prípade, že je v súčasnej dobe odoberané teplo z centrálneho zdroja tepla v cene vyššej než 18,50€ / GJ, nie je výnimkou návratnosť i v dĺžke 2-3 roky.

V súvislosti s inštaláciou kogeneračnej jednotky dokážeme zaistiť kompletnú renováciu kotolne a nahradiť napríklad súčasné staré kotle so zlou účinnosťou za kotle nové s nižším výkonom, ktoré budú výrazne lepšie spolupracovať práve s technológiou kogeneračnej jednotky. Tým bude zaistená jak modernizácia celého zariadenia, tak solídna návratnosť.

Pri projektoch s dobrou návratnosťou je potom možné jednať aj čiastočnom či úplnom prefinancovaní investície bez väzby na akúkoľvek finančnú inštitúciu.

TedomYanmar

Prečo?

Pri kogenerácii, spoločnej výrobe elektriny a tepla, dochádza k vysokému využitiu energie v palive, ktoré môže byť až 95%. Vďaka zmysluplnému využitiu tepla vznikajúceho pri výrobe elektriny nemusí byť toto teplo vyrobené v inom zdroji. Tým sa šetrí palivo aj finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Kde?

Kogenerácia je vhodná všade tam, kde sú nároky na odber tepla, prípadne chladu. Nevyhnutným predpokladom pre nasadenie kogeneračnej jednotky je totiž využitie všetkého vyrobeného tepla. Toto je možné dosiahnuť i spojením kogeneračnej jednotky s vhodnou akumulačnou nádobou. V tomto prípade kogeneračná jednotka pracuje len v dobe vyššieho čerpania dotácie na elektrinu z kogenerácie, vyrobené teplo sa akumuluje a využíva aj v dobe, kedy jednotka nie je v prevádzke. Elektrina z kogeneračnej jednotky sa používa pre vlastnú spotrebu objektu, v ktorom je jednotka umiestnená, alebo je možné ju dodávať do siete. Teplo z kogeneračnej jednotky sa využíva na vykurovanie budov, prípadne teplej úžitkovej vody alebo technologického tepla. Kogeneračné jednotky slúžia tiež ako núdzové zdroje elektrickej energie v miestach jej nepretržitej potreby.

Ako?

Jedná sa o spojenie spaľovacieho motora, elektrického generátora, sústavy tepelných výmenníkov a riadiaceho systému, ktorý umožňuje jednotky riadiť ako miestne, tak aj diaľkovo pomocou PC, cez internet alebo napríklad cez mobilný telefón.

Malé kogeneračné jednotky na báze plynových motorov patria medzi decentrálne zdroje energie. To znamená, že výroba elektriny a tepla prebieha v blízkosti ich spotreby. Tým odpadajú straty spôsobené prenosom a distribúciou elektriny. K dispozícii sú už i veľmi malé jednotky s výkonom od jednotky kilowatt.

Dominantným palivom pre pohon kogeneračných jednotiek je zemný plyn. V posledných rokoch však prudko rastie počet zariadení využívajúcich pre svoju prevádzku bioplyn, skladkový plyn, kalový plyn alebo iné alternatívne paliva, ako je napr. banský plyn. Ďalšie alternatívne paliva používané vo svete sú napríklad: rybí tuk, kokosový olej, či iné prírodné oleje, ale napríklad i splodinové výpary z lepidiel v plastikárskom alebo drevospracujúcom priemysle.

Výhody kombinovanej výroby tepla a elektriny

Úspora paliva – využitie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie predstavuje cca 40% úsporu paliva. V reči peňazí to znamená, že za rovnaké množstvo energie zaplatí investor len 60% financií.

Úspora nákladov na nákup energie – z rovnakého množstva paliva získa investor približne dvojnásobné množstvo energie. Náklady si znižuje tiež zým, že za každú vyrobenú kWh elektrickej energie dostane zaplatené na mesačnej alebo štvrťročnej báze.

Úspora nákladů na nákup energie – Ze stejného množství paliva získá investor přibližně dvojnásobné množství energie. Náklady si snižuje také tím, že za každou vyrobenou kWh elektrické energie dostane zaplaceno na měsíční nebo čtvrtletní bázi.

Minimalizace nákladů na rozvod energie – Teplo a elektrická energie se vyrábí v místě vlastní spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty způsobené rozvodem na velké vzdálenosti. Teplo vyráběné v kogenerační jednotce je využívané na vytápění budov, přípravu teplé užitkové vody nebo na přípravu technologického tepla.

Ekologický způsob výroby – Protože se použitím kombinované výroby elektrické energie a tepla ušetří cca 40% paliva, zatěžuje kogenerace životní prostředí mnohem méně, než běžné zdroje.

Energie pro případ nouze – Kogenerační jednotky slouží také jako záložní zdroje v areálech, kde je nutné zajistit nepřetržitou dodávku elektřiny a tepla.

Výroba chladu – Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i na výrobu chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se jedná o trigeneraci – kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu.